Visagie Cursussen, Masterclasses, Make-Up Trainingen, Visagie Workshops in Amsterdam
 
            

Algemene voorwaarden workshops, masterclasses en cursussen particulieren.


VOF Makeupboost handelend onder Makeup Masterclass
Keizersgracht 127, 1015 CJ Amsterdam

1. Algemeen

a) De cursist(e) ontvangt na aanmelding voor de cursus een bevestiging en een nota.

b) Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij een teveel aan inschrijvingen

hanteert Makeupboost een wachtlijst.

c) Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Makeupboost zich het recht voor om de cursus,

masterclass of workshop op een later tijdstip te starten of in zijn geheel niet door te laten

gaan. In geval van annuleren door Makeupboost volgt restitutie van eventueel betaald

cursusgeld.

d) Vakanties; de vakantie perioden komen zoveel mogelijk overeen met de door het Ministerie

van Onderwijs en Wetenschappen officieel vastgestelde vakantieperioden voor de

regio Noord Holland.

e) Makeupboost is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van door cursisten

meegebrachte goederen/kleding.

2. Betaling

a) De cursist(e) dient stipt, tijdig en conform de aan haar/hem toegezonden nota voor betaling

zorg te dragen. Betaling dient volledig vooraf te worden voldaan. Schiet de cursist(e)

in de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen tekort, dan verkeert de cursist(e)

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Makeupboost gerechtigd de cursist(e)

van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Een eventuele uitsluiting door Makeupboost

dan wel het door de cursist(e) zelf afzien van het verder volgen van de cursus

laat de betaling van het overeengekomen cursusgeld onverlet.

b) Is de cursist(e) in verzuim dan is het cursusgeld ineens en ten volle opeisbaar en is Makeupboost

gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering hiervan over te

gaan. Alle daaraan verbonden (buitengerechtelijke) incassokosten komen in dat geval

voor rekening van de cursist(e).


c) Over de tijd dat de cursist(e) met de betaling van het verschuldigde cursusgeld in verzuim

is, is Makeupboost gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

3. Annuleren

a) Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk voor aanvang van de cursus. Bij annuleren

vooraf wordt één derde van het cursusbedrag in rekening gebracht.

b) Bij annuleren na aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht